Menu Close

(4.2) Thời hạn tổ chức cuộc họp IEP là gì?

(4.2) Thời hạn tổ chức cuộc họp IEP là gì?

Bắt đầu từ ngày học khu nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của quý vị về việc thẩm định, (các) thẩm định phải được hoàn tất và một cuộc họp phát triển IEP được tổ chức trong vòng 60 ngày theo lịch, trừ khi quý vị đồng ý kéo dài bằng văn bản. Để tính ngày, quý vị không tính những ngày rơi vào giữa các đợt học thông thường hoặc kỳ nghỉ của trường vượt quá năm ngày học. Nếu giới thiệu thẩm định được thực hiện 30 ngày trở xuống trước khi kết thúc năm học thông thường, IEP sẽ được phát triển trong vòng 30 ngày sau khi bắt đầu năm học tiếp theo. [Cal. Ed. Code Sec. 56344 (a).]