Menu Close

(4.15) Nếu tôi cần thông dịch viên tại cuộc họp IEP hoặc bản sao IEP bằng ngôn ngữ chính của tôi, thì tôi có được cung cấp không?

(4.15) Nếu tôi cần thông dịch viên tại cuộc họp IEP hoặc bản sao IEP bằng ngôn ngữ chính của tôi, thì tôi có được cung cấp không?

Có. Nếu quý vị cần thông dịch viên ngôn ngữ hoặc ASL (ký hiệu) để tham dự cuộc họp IEP, thì quý vị, là phụ huynh, sẽ được một thông dịch viên hỗ trợ mà không mất phí.

[34 C.F.R. Sec. 300.322(e); Cal. Ed. Code Sec. 56341.5(i).] Mặc dù luật pháp không quy định cụ thể rằng nhà trường phải thuê thông dịch viên có chứng nhận, nhưng phụ huynh có quyền tham gia có ý nghĩa vào cuộc họp IEP. Do đó, nếu thông dịch viên không có kỹ năng và quý vị không thể hiểu những gì đang diễn ra trong cuộc họp, hãy yêu cầu lên lịch lại với một thông dịch viên được chứng nhận. Quý vị cũng có quyền nhận một bản sao miễn phí của cuộc họp IEP bằng ngôn ngữ chính của quý vị. [5 C.C.R. Sec. 3040(a).]