Menu Close

(4.14) Tôi có thể đóng góp gì cho quy trình IEP?

(4.14) Tôi có thể đóng góp gì cho quy trình IEP?

Phụ huynh được xem là những người tham gia có vai trò tương tự như nhân viên nhà trường trong việc phát triển, đánh giá và sửa đổi IEP của học sinh. Trên thực tế, nhóm IEP phải xem xét điểm mạnh của con quý vị và mối quan tâm của quý vị để nâng cao hiệu quả giáo dục. [34 C.F.R. Secs. 300.324(a)(l)(i) & (ii); Cal. Ed. Code. Secs. 56341.1(a)(2) & (f).]

Quý vị có thể đóng góp cho quy trình IEP bằng cách mang đến cuộc họp IEP một bản tóm tắt mô tả các nhu cầu của con mà quý vị biết. Học khu phải đưa thông tin của quý vị vào IEP. Họ cũng phải đính kèm bản tóm tắt vào IEP nếu quý vị yêu cầu. [34 C.F.R. Secs. 300.322, 300.324(a)(ii) & 300.501; Cal. Ed. Code 56304.]  Bản tóm tắt này nên bao gồm các lĩnh vực sau:

  • Điểm Mạnh (dễ gần, cởi mở, lạc quan, có khả năng biểu đạt tốt, giàu trí tưởng tượng, thân thiện, chu đáo). Nhóm IEP cũng phải xem xét đến: mối quan tâm của phụ huynh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, kết quả đánh giá ban đầu và gần đây nhất của học sinh và kết quả năng lực của học sinh trên bất kỳ bài thẩm định nào ở cấp học khu và tiểu bang. [34 C.F.R. Sec. 300.324(a); Cal. Ed. Code Sec. 56341.1(a).];
  • Điểm Yếu/Lĩnh Vực Có Vấn Đề (ý thức chưa cao, học tập chưa hiệu quả, đánh nhau, vô tổ chức, mất nhiều thời gian hơn mức trung bình để hoàn thành bài tập, dễ nản lòng);
  • Cấp Độ Năng Lực (gặp khó khăn với môn đọc, làm toán hoặc chính tả, thiếu kỹ năng nhận thức, phản ứng với sự chú ý cá nhân, cần thêm phần lời nói cho tài liệu được trình bày); và
  • Những Điều Trẻ Cần Học (ý thức tích cực hơn, hiệu quả ở trình độ cấp lớp trong lĩnh vực học thuật, kỹ năng xã hội phù hợp với lứa tuổi, kỹ năng tự trợ giúp, đào tạo nghề, có tính tổ chức cao hơn, làm việc với tốc độ nhanh hơn).

Định dạng văn bản này sẽ giúp quý vị sắp xếp các ý tưởng. Sau đó, quý vị có thể giúp nhân viên nhà trường xác định các lĩnh vực mục tiêu cho con quý vị và viết một bản mô tả đầy đủ về nhu cầu giáo dục của trẻ. Quý vị cũng có thể đóng góp bằng cách đưa những người biết con quý vị đến hỗ trợ, nhờ sự quyết đoán tại cuộc họp IEP và hiểu biết về các quyền của quý vị theo luật.