Menu Close

(4.54) Nếu những người tham gia cuộc họp IEP sử dụng các thuật ngữ hoặc từ viết tắt mà tôi không hiểu thì sao?

(4.54) Nếu những người tham gia cuộc họp IEP sử dụng các thuật ngữ hoặc từ viết tắt mà tôi không hiểu thì sao?

Quý vị có quyền tham gia đầy đủ vào quy trình IEP. [34 C.F.R. Sec. 300.322.] Đừng để cuộc họp tiếp tục cho đến khi quý vị hiểu hết nội dung đang được nói. Hãy dừng cuộc họp, hỏi nghĩa của biệt ngữ hoặc thuật ngữ chuyên môn, và tiếp tục hỏi cho đến khi quý vị cảm thấy thoải mái rằng quý vị đã hiểu ý nghĩa. Không nên để các thuật ngữ làm khó cho quý vị. Nhiều phụ huynh không hiểu các từ viết tắt hoặc các thuật ngữ giáo dục khác. Đặt câu hỏi là một dấu hiệu cho thấy quý vị quan tâm đúng mức đến việc phát triển chương trình giáo dục phù hợp cho con quý vị. Nếu không hiểu hết nội dung IEP của con, quý vị có thể sẽ không đưa ra được sự chấp thuận có hiểu biết đối với việc cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của luật. [34 C.F.R. Sec. 300.300(b)(1).]