Menu Close

(4.28) Nếu đa số thành viên trong nhóm IEP, ngoại trừ viên chức đại diện cho học khu, đồng ý về các dịch vụ của IEP, có nên ghi những dịch vụ đó vào IEP không?

(4.28) Nếu đa số thành viên trong nhóm IEP, ngoại trừ viên chức đại diện cho học khu, đồng ý về các dịch vụ của IEP, có nên ghi những dịch vụ đó vào IEP không?

Bất kể số lượng thành viên trong nhóm đồng ý với các dịch vụ được đề xuất như thế nào, học khu có trách nhiệm cuối cùng là đảm bảo IEP bao gồm các dịch vụ mà học sinh cần để nhận được chương trình giáo dục phù hợp. Việc đưa ra quyết định về IEP dựa vào lá phiếu số đông là không phù hợp. Nhóm nên cố gắng đạt được quyết định của mình bằng sự đồng thuận. Nếu không có sự đồng thuận, học khu phải cung cấp cho phụ huynh “thông báo trước bằng văn bản” về các đề xuất hoặc từ chối của họ về chương trình giáo dục học sinh. Phụ huynh có quyền giải quyết bất kỳ sự không đồng thuận nào thông qua thủ tục pháp lý.