Menu Close

(4.42) Phụ huynh có vai trò gì trong việc xác định việc sắp xếp giáo dục cho con?

(4.42) Phụ huynh có vai trò gì trong việc xác định việc sắp xếp giáo dục cho con?

Luật liên bang yêu cầu học khu phải đảm bảo phụ huynh của học sinh khuyết tật được là thành viên của bất kỳ nhóm nào đưa ra quyết định về việc sắp xếp giáo dục của con họ. [34 C.F.R. Sec. 300.327.] Điều này bao gồm các quyết định về cả hai loại xếp lớp thông thường (giáo dục phổ thông, chương trình chuyên gia nguồn lực, lớp học ngày đặc biệt, trường ngoài công lập, v.v.) VÀ bố trí địa điểm trường học. Quý vị có thể tham dự bất kỳ cuộc họp nào khi có thảo luận về xếp lớp. Quý vị cũng có quyền có được càng nhiều thông tin cụ thể càng tốt về việc xếp lớp được đề xuất trong cuộc họp IEP và đến thăm/quan sát vị trí xếp lớp được đề xuất nếu có thể.

Một số học khu cho quý vị biết địa điểm trường học và/hoặc lớp học cụ thể mà họ đang đề xuất và mô tả các khu vực đó. Các học khu khác lại đề xuất các danh mục xếp lớp chung tại cuộc họp IEP (ví dụ: chuyên gia nguồn lực, lớp học ban ngày đặc biệt) và cả các bố trí cụ thể trong lớp học sau cuộc họp. Trong cả hai trường hợp, quý vị nên nhắc nhóm IEP về quyền quý vị được tham gia bất kỳ cuộc họp nào, nơi xác định việc sắp xếp giáo dục cho con quý vị. [20 U.S.C. Sec. 1414(e), 34 C.F.R. Secs. 300.327 & 300.501(c); Cal. Ed. Code Secs. 56304 & 56342.5.]