Menu Close

(4.41) Hỗ trợ và dịch vụ bổ sung có thể giúp con tôi như thế nào trong lớp học thông thường?

(4.41) Hỗ trợ và dịch vụ bổ sung có thể giúp con tôi như thế nào trong lớp học thông thường?

Luật pháp và các quy định của liên bang nêu rõ rằng học sinh khuyết tật sẽ được giáo dục trong các lớp học giáo dục thông thường với các bạn “phát triển bình thường”. Học khu của quý vị phải đảm bảo không được đưa học sinh ra khỏi môi trường giáo dục thông thường trừ khi tính chất và tình trạng khuyết tật của trẻ nghiêm trọng đến mức việc giáo dục trong lớp học thông thường với các thiết bị hỗ trợ và dịch vụ bổ sung không đạt hiệu quả thỏa đáng. Các công cụ hỗ trợ và dịch vụ bổ sung có thể bao gồm từ các công cụ hỗ trợ giảng dạy như máy tính đến hỗ trợ nhân viên bổ sung (ví dụ: phụ tá chuyên gia một kèm một, máy ghi chú hoặc người kiểm tra). Các dịch vụ hỗ trợ này có thể được cung cấp trong lớp học thông thường, môi trường giáo dục thông thường hoặc tại các địa điểm liên quan đến giáo dục khác. Bất kỳ công cụ hỗ trợ hay dịch vụ bổ sung nào được nhóm IEP đồng ý phải được đề cập trong IEP. [34 C.F.R. Secs. 300.42, 300.114-120.]