Menu Close

(4.56) Ai có trách nhiệm thực hiện IEP của con tôi?

(4.56) Ai có trách nhiệm thực hiện IEP của con tôi?

Theo luật của California, các học khu địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc cung cấp các dịch vụ trong IEP của học sinh và đảm bảo luôn liên tục có sẵn các tùy chọn chương trình để đáp ứng nhu cầu của học sinh. [Cal. Ed. Code Sec. 56360.] Theo luật liên bang, Sở Giáo Dục California (California Department of Education, CDE) có trách nhiệm cuối cùng đối với việc đảm bảo sự tuân thủ các thủ tục bắt buộc và việc học sinh nhận được các dịch vụ giáo dục cần thiết theo IEP. [34 C.F.R. Sec. 300.600.] Nếu học khu từ chối hoặc cố tình lơ là cung cấp FAPE cho học sinh khuyết tật, CDE có trách nhiệm trực tiếp cung cấp các dịch vụ cần thiết. [20 U.S.C. Secs. 1412(a)(11) & 1413(g); 34 C.F.R. Sec. 300.227.]

Nếu con quý vị được ghi danh vào một trường ngoài công lập, học khu, theo quyết định của mình, có thể ủy quyền cho trường ngoài công lập chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc họp IEP và thực hiện IEP. Tuy nhiên, ngay cả khi học khu ủy quyền các nhiệm vụ này, trách nhiệm tuân thủ luật giáo dục đặc biệt vẫn thuộc về học khu. [Cal. Ed. Code Sec. 56383.]