Menu Close

(4.38) Tôi có thể chấp thuận nội dung của IEP và không chấp thuận một sự bố trí cụ thể trong lớp học không?

(4.38) Tôi có thể chấp thuận nội dung của IEP và không chấp thuận một sự bố trí cụ thể trong lớp học không?

Có. Quý vị có thể chấp thuận nội dung của IEP như được viết (chẳng hạn như mục đích, mục tiêu, mô tả việc xếp lớp) nhưng quý vị có thể không đồng ý với địa điểm xếp lớp hoặc lớp học thực tế. [5 Cal. Code of Regs. (C.C.R.) Sec. 3042.] Ví dụ: sau khi ghé thăm địa điểm hoặc lớp học đề xuất, quý vị có thể thấy thực tế không đáp ứng các yêu cầu như được trình bày trong IEP. Việc quý vị không đồng ý với lớp học thực tế có thể trở thành cơ sở để tiến hành thủ tục pháp lý nếu những điều quý vị lo ngại không thể giải quyết bằng con đường không chính thức. Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ.