Menu Close

(4.10) Tất cả thành viên trong nhóm IEP có bắt buộc phải tham dự cuộc họp IEP không?

(4.10) Tất cả thành viên trong nhóm IEP có bắt buộc phải tham dự cuộc họp IEP không?

Có. Tuy nhiên, luật liên bang và tiểu bang cho phép cha/mẹ và học khu thỏa thuận bằng văn bản rằng một thành viên nhóm IEP không cần tham dự nếu lĩnh vực chương trình giảng dạy hoặc các dịch vụ liên quan của thành viên đó sẽ không được sửa đổi hoặc thảo luận tại cuộc họp. Ngoài ra, nếu lĩnh vực chương trình giảng dạy hoặc các dịch vụ liên quan của thành viên đó sẽ được sửa đổi hoặc thảo luận tại cuộc họp, cha/mẹ và học khu vẫn có thể thỏa thuận bằng văn bản, sau khi trao đổi với thành viên, rằng thành viên đó không cần phải tham dự. Trong trường hợp đó, thành viên phải gửi thông tin bằng văn bản về việc phát triển IEP cho nhóm IEP trước cuộc họp. Luật không quy định khoảng thời gian phải gửi thông tin trước cuộc họp. Nếu cha/mẹ hoặc học khu không nhất trí rằng một thành viên nhóm có thể được miễn tham dự cuộc họp, thành viên nhóm IEP đó phải có mặt tại cuộc họp IEP. [34 C.F.R. Secs. 300.321(e)(1) and (2); Cal. Ed. Code Secs. 56341(f) & (g).]