Menu Close

(4.32) Có độ dài hay định dạng bắt buộc cho IEP không?

(4.32) Có độ dài hay định dạng bắt buộc cho IEP không?

Không. Cả luật pháp của liên bang và tiểu bang đều không quy định độ dài hay định dạng bắt buộc đối với IEP.