Menu Close

(4.27) IEP phải bao gồm tất cả dịch vụ mà con tôn cần phải không?

(4.27) IEP phải bao gồm tất cả dịch vụ mà con tôn cần phải không?

Có. IEP dành cho học sinh khuyết tật phải bao gồm tất cả các dịch vụ giáo dục đặc biệt chi tiết, cụ thể và các dịch vụ liên quan cần thiết cho trẻ theo xác định của nhóm IEP. [34 C.F.R. Sec. 300.39; Cal. Ed. Code. Sec. 56031.] Điều này có nghĩa là các dịch vụ phải được liệt kê trong IEP ngay cả khi không trực tiếp có sẵn từ học khu, mà thay vào đó phải được cung cấp thông qua một hợp đồng hoặc các phương án sắp xếp khác.

IEP cũng phải đưa ra mô tả cùng lượng giáo dục đặc biệt cũng như tần suất, thời lượng và vị trí của các dịch vụ và sửa đổi liên quan, để cam kết về tài nguyên của học khu là rõ ràng với nhóm IEP. Thời lượng cam kết cho từng dịch vụ khác nhau phải (1) phù hợp với dịch vụ cụ thể đó và (2) được nêu rõ ràng với tất cả các bên liên quan đến việc phát triển và triển khai IEP. Không được tiến hành các thay đổi về số lượng dịch vụ nếu không tổ chức một cuộc họp IEP khác, trừ khi phụ huynh và học khu đồng ý tổ chức cuộc họp qua điện thoại hoặc qua hội nghị video. [34 C.F.R. Secs. 300.320, 300.322, 300.324(a)(4)(i) & 300.328; Cal. Ed. Code Sec. 56341.5.]