Menu Close

(4.48) Nếu tôi cho con vào học trường tư, học khu có hoàn trả lại cho tôi các chi phí không? Có điều gì cụ thể tôi nên biết trước khi cho con vào học?

(4.48) Nếu tôi cho con vào học trường tư, học khu có hoàn trả lại cho tôi các chi phí không? Có điều gì cụ thể tôi nên biết trước khi cho con vào học?

Nếu quý vị đơn phương tự ghi danh cho con học trường tư (nghĩa là không có sự đồng ý của những người còn lại trong nhóm IEP), có thể quý vị sẽ được hoàn trả số tiền quý vị đã chi. Tuy nhiên, quý vị có thể sẽ phải chứng minh tại một phiên điều trần theo thủ tục pháp lý rằng chương trình của học khu là không phù hợp và trường tư mà quý vị đã chọn là phù hợp. Quý vị có thể được hoàn trả ngay cả khi trường tư mà “phụ huynh đăng ký” cho trẻ học không được tiểu bang chứng nhận. [Florence

County School District v. Carter, 510 U.S. 7 (1993); Union School District v. Smith, 15 F.3d 1519 (9th Cir. 1994); 34 C.F.R. Sec. 300.148(c); Cal. Ed. Code Sec. 56175.]

Quý vị nên thông báo cho nhóm IEP tại cuộc họp IEP gần nhất rằng quý vị có ý định từ chối đề nghị sắp xếp học ở trường công trước khi đưa con quý vị ra khỏi trường công. Trong cuộc họp đó, quý vị cũng nên nêu rõ mối lo ngại của mình và ý định ghi danh cho con học tại trường tư bằng chi phí công. Nếu không, quý vị có thể bị từ chối hoàn trả toàn bộ hoặc một phần. Tuy nhiên, nếu không đưa ra thông báo tại cuộc họp, quý vị phải gửi thông báo bằng văn bản cho học khu ít nhất 10 ngày làm việc trước khi quý vị chuyển trường cho con. [34 C.F.R. Sec. 300.148(d)(1); Cal. Ed. Code Sec. 56176.]

Khoản bồi hoàn cũng có thể bị từ chối hoặc giảm trừ nếu trước khi quý vị chuyển con đi, học khu thông báo cho quý vị về mong muốn thẩm định lại con và quý vị không thu xếp được lịch cho con tham gia buổi thẩm định lại đó. [Cal. Ed. Code Sec. 56176(c); 34 C.F.R. Sec. 300.148(d)(2).]

Nếu quý vị không đưa ra thông báo cần thiết như mô tả ở trên tại cuộc họp IEP gần nhất hoặc bằng văn bản ít nhất 10 ngày làm việc trước khi chuyển con đi, nhưng quý vị cũng sẽ không bị giảm trừ hoặc từ chối thanh toán khoản bồi hoàn nếu quý vị không đưa ra thông báo cần thiết vì:

(1) Điều đó có khả năng đã gây tổn hại thể chất cho trẻ;

(2) Trường ngăn cản quý vị đưa ra thông báo; hoặc

(3) Quý vị chưa từng nhận được thông báo về quyền của phụ huynh trong đó thông báo tới quý vị về các trách nhiệm của quý vị trong trường hợp này.

Ngoài ra, nếu quý vị không thể đọc hoặc viết tiếng Anh, hoặc quý vị không thông báo vì điều đó có thể dẫn đến tổn hại nghiêm trọng về mặt cảm xúc cho con quý vị, thì viên chức hoặc thẩm phán điều trần theo thủ tục pháp lý cũng có thể quyết định bồi hoàn toàn bộ hoặc một phần cho quý vị. [34 C.F.R. Sec. 300.148(e); Cal. Ed. Code Sec. 56177.]

Tuy vậy, việc hoàn trả có thể bị từ chối hoặc giảm trừ nếu viên chức tư pháp nhận thấy hành động của quý vị là không hợp lý. [34 C.F.R. Sec. 300.148(d)(3); Cal. Ed. Code Sec. 56176(d).] Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục/Quy Trình Pháp Lý.