Menu Close

(4.58) Nếu tôi không ký bản IEP mới tại cuộc họp IEP hàng năm, học khu có thể từ chối khả năng hội đủ điều kiện hoặc một dịch vụ IEP hiện có của con tôi không?

(4.58) Nếu tôi không ký bản IEP mới tại cuộc họp IEP hàng năm, học khu có thể từ chối khả năng hội đủ điều kiện hoặc một dịch vụ IEP hiện có của con tôi không?

Không. IEP không hết hạn. Mỗi năm phả viết một bản IEP mới hoặc viết thường xuyên hơn nếu cần thiết, hoặc theo yêu cầu của phụ huynh hoặc giáo viên nhằm thay thế cho bản IEP hiện tại. Nếu quý vị và nhà trường không thống nhất về việc xếp lớp hoặc dịch vụ, thì bản IEP được thống nhất lần cuối và đã được thực hiện vẫn còn hiệu lực. Những bất đồng này có thể trở thành cơ sở để yêu cầu tiến hành thủ tục pháp lý.

Khi quý vị nộp đơn theo thủ tục pháp lý, con quý vị phải giữ nguyên ở lớp giáo dục hiện tại cho đến khi bất đồng được giải quyết. [34 C.F.R. Secs. 300.324(b) & 300.518; Cal. Ed. Code Sec. 56505(d).] Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ.