Menu Close

(4.44) Trẻ với tình trạng khuyết tật khác nhau có thể được nhóm lại để dạy trong cùng một lớp học không?

(4.44) Trẻ với tình trạng khuyết tật khác nhau có thể được nhóm lại để dạy trong cùng một lớp học không?

Có. Theo luật liên bang, việc xếp lớp học hỗn hợp hoặc không theo danh mục dành cho các học sinh khuyết tật là được phép vì “nhu cầu đặc biệt” của học sinh chứ không phải danh mục hay phân loại khuyết tật là yếu tố quan trọng xác định việc xếp lớp. Để phù hợp, việc xếp lớp phải dựa vào IEP của con quý vị. [34 C.F.R. Secs. 300.39 & 300.116.]