Menu Close

(4.51) Học khu có bắt buộc phải mua trang thiết bị cần thiết để thực hiện IEP của con tôi không?

(4.51) Học khu có bắt buộc phải mua trang thiết bị cần thiết để thực hiện IEP của con tôi không?

Có. Học khu phải cung cấp các trang thiết bị cần thiết để thực hiện IEP của con quý vị. Luật pháp tiểu bang cung cấp tiền cho các học khu để mua trang thiết bị được yêu cầu trong IEP cho các học sinh khuyết tật có tỷ lệ mắc thấp (ví dụ: thiết bị chữ nổi Braille cho học sinh mù hoặc thiết bị giao tiếp cho học sinh khiếm khuyết ngôn ngữ nói). Các trường cũng được yêu cầu mua thiết bị cần thiết để cung cấp các dịch vụ liên quan như thiết bị dạy nghề và vật lý trị liệu. [Cal. Gov. Code Sec. 7575(d); Cal. Ed. Code Secs. 56363.1 & 56836.22.]

Ngoài ra, luật liên bang yêu cầu các học khu đảm bảo cung cấp các thiết bị và/hoặc dịch vụ công nghệ hỗ trợ cho các học sinh tham gia chương trình giáo dục đặc biệt, những người cần chúng như một phần của:

(1)  Các dịch vụ giáo dục đặc biệt và/hoặc các dịch vụ liên quan; hoặc

(2)  Các công cụ hỗ trợ và dịch vụ bổ sung được sử dụng để hỗ trợ học sinh được đặt trong môi trường ít hạn chế nhất.  [34 C.F.R. Sec. 300.105.]

Thiết bị công nghệ hỗ trợ là bất kỳ vật phẩm, thiết bị hoặc hệ thống sản phẩm nào, dù được mua ngoài thị trường, sửa đổi hay tùy chỉnh, được sử dụng để tăng cường, duy trì hoặc cải thiện khả năng chức năng của trẻ khuyết tật. [34 C.F.R. Sec. 300.5.] Các dịch vụ công nghệ hỗ trợ bao gồm đánh giá và mua sắm, sửa đổi hoặc sửa chữa thiết bị đó và đào tạo cần thiết cho học sinh và những người khác để sử dụng thiết bị hiệu quả. [34 C.F.R. Sec. 300.6.] Xem Chương 5, Thông Tin về Các Dịch Vụ Liên Quan.