Menu Close

(4.31) Giới hạn quy mô lóp học có thể được bao gồm trong IEP không?

(4.31) Giới hạn quy mô lóp học có thể được bao gồm trong IEP không?

Có. Giáo dục đặc biệt có nghĩa là “hướng dẫn được thiết kế đặc biệt … để đáp ứng nhu cầu đặc biệt” của học sinh khuyết tật. Một trong những nhu cầu đặc biệt đó là giới hạn về quy mô lớp học. Học khu có thể tin rằng quy mô lớp học không phải là yếu tố quan trọng trong một chương trình phù hợp với học sinh.

Tuy nhiên, học khu không được thẳng thừng từ chối thêm quy mô lớp học vào IEP như một nội dung của chính sách. Chính sách như vậy sẽ không cho phép nhóm IEP phát triển IEP dựa trên nhu cầu đặc biệt của học sinh và quý vị có thể muốn nộp đơn khiếu nại tuân thủ nếu học khu của quý vị có chính sách như vậy. [34 C.F.R. Sec. 300.39; Cal. Ed. Code Sec. 56031.] Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ.