Menu Close

(4.37) Tôi có thể chỉ chấp thuận một phần IEP không?

(4.37) Tôi có thể chỉ chấp thuận một phần IEP không?

Có. Quý vị có thể chấp thuận các đề xuất trong IEP mà quý vị đồng ý để các dịch vụ hoặc việc xếp lớp đó có thể được triển khai sớm nhất có thể. Nếu quý vị không đồng ý với một số nội dung cụ thể trong IEP, những nội dung đó sẽ không được thực hiện và có thể trở thành vấn đề cần giải quyết trong thủ tục tố tụng pháp lý. Quý vị có thể đính kèm bản không đồng ý vào tài liệu IEP để thể hiện rõ ràng quan điểm của quý vị. [Cal. Ed. Code Sec. 56346.]

Nếu học khu xác định rằng các khuyến nghị của bản IEP đề xuất mà quý vị không đồng ý là cần thiết để cung cấp FAPE, thì học khu phải tiến hành thủ tục tố tụng pháp lý. Trong khi chờ xử lý thủ tục pháp lý, con quý vị vẫn ở lớp học hiện tại, trừ khi quý vị và học khu đồng ý sắp xếp khác. [Cal. Ed. Code Sec. 56346(f).] Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ.