Menu Close

(4.47) Nếu tôi tự cho con vào học trường tư hoặc tôn giáo, học khu có phải cung cấp IEP và dịch vụ giáo dục giáo dục đặc biệt cho con tôi không?

(4.47) Nếu tôi tự cho con vào học trường tư hoặc tôn giáo, học khu có phải cung cấp IEP và dịch vụ giáo dục giáo dục đặc biệt cho con tôi không?

Không. Nếu quý vị chọn tự mình ghi danh cho con vào trường tư hoặc trường thuộc nhà thờ, luật liên bang chỉ trao cho học sinh khuyết tật và phụ huynh các quyền hạn chế đối với các dịch vụ giáo dục đặc biệt trong những trường hợp này. Học sinh khuyết tật được bố mẹ cho vào học ở trường tư, bao gồm trường tôn giáo (tức là tự nguyện và “đơn phương” ghi danh mà không có sự đồng ý của nhóm IEP) không có quyền nhận một số hoặc tất cả các dịch vụ giáo dục đặc biệt hoặc dịch vụ liên quan mà trẻ sẽ được nhận nếu ghi danh vào trường công. [20 U.S.C. Secs. 1412(a)(10)(B) & (C); 34 C.F.R. Sec. 300.137.]

Tuy vậy, học khu phải cho phép trẻ tham gia vào các chương trình giáo dục đặc biệt của mình. [34 C.F.R. Sec. 300.132.] Học khu phải chi tiêu một khoản tiền nhất định nhận được từ liên bang dành cho học sinh tham gia chương trình giáo dục đặc biệt cho các trẻ có nhu cầu đặc biệt học tại trường tư. Học khu sẽ tự xác định những dịch vụ sẽ cung cấp – ví dụ, dịch vụ lời nói cho trẻ mẫu giáo hoặc hướng dẫn đọc sách, v.v. Với thông tin từ phụ huynh và trường tư, nhưng khác với quy trình giáo dục đặc biệt, học khu có trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng về các dịch vụ giáo dục được cung cấp cho những học sinh này. [34 C.F.R. Secs. 300.137(b)(1) & (2).]

Học khu phải tính toán toàn bộ và chu đáo trong việc xác định cách chi tiêu phần tiền này cho các học sinh khuyết tật được cha mẹ cho vào học trường tư. Học khu phải tham gia kịp thời và có ý nghĩa vào buổi tham vấn với đại diện từ các trường tư và đại diện của phụ huynh đăng ký học cho con. Nhân viên của trường tư có thể nộp đơn khiếu nại lên Bộ Trưởng Giáo Dục Hoa Kỳ nếu cho rằng học khu không tham gia tư vấn kịp thời và có ý nghĩa hoặc không xem xét thích đáng quan điểm của họ. [20 U.S.C. Secs. 1412(a)(10)(A)(1)((I)-(V); 34 C.F.R. Secs. 300.134 – 300.136.]

Học khu phải chi tiêu một phần tiền nhận được từ liên bang (dựa trên số học sinh được bố mẹ cho vào học trường tư so với tổng số học sinh khuyết tật của học khu). [34 C.F.R. Sec. 300.133.] Tuy nhiên, luật liên bang không cấm học khu chi tiêu từ quỹ bổ sung của tiểu bang cho mục đích này [34 C.F.R. Sec. 300.133(d).] Các dịch vụ có thể được cung cấp trong khuôn viên của các trường tư, thậm chí các trường tôn giáo “trong phạm vi phù hợp với luật pháp.” Các cơ quan giáo dục địa phương không bắt buộc phải cung cấp dịch vụ đưa đón từ nhà của trẻ đến trường tư. [34 C.F.R. Sec. 300.139.]

Khi học sinh khuyết tật được phụ huynh ghi danh vào trườngtôn giáo hoặc trường tư khác và được nhận các dịch vụ giáo dục, học khu phải tổ chức các cuộc họp để phát triển, xem xét và sửa đổi kế hoạch dịch vụ, trong đó mô tả chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan mà học khu sẽ cung cấp cho học sinh với điều kiện học khu xác định có sẵn các dịch vụ đó. Kế hoạch dịch vụ phải được phát triển, xem xét và sửa đổi bằng cách sử dụng các quy trình tương tự được yêu cầu trong quá trình phát triển IEP. [34 C.F.R. Secs. 300.137(c) & (b).]

Giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, bao gồm tài liệu và trang thiết bị, phải không thuộc tôn giáo, trung lập và phi ý thức hệ. [34 C.F.R. Sec. 300.138(c)(2).] Nếu việc đưa đón là cần thiết để học sinh được hưởng lợi từ các dịch vụ, học khu phải cung cấp dịch vụ đưa đón từ trường hoặc nhà của học sinh đến một địa điểm khác ngoài trường tư và từ địa điểm nhận dịch vụ đến trường tư. Học khu không bắt buộc phải cung cấp dịch vụ đưa đón từ nhà của học sinh đến trường tư. Chi phí đưa đón có thể được bao gồm khi tính toán liệu học khu có gặp phải gánh nặng tài chính khi cung cấp dịch vụ cho các học sinh được phụ huynh đăng ký học ở trường tư hay không. [34 C.F.R. Sec. 300.139.]

Học khu có trách nhiệm giáo dục tất cả trẻ em, bao gồm các trẻ khuyết tật sống trong phạm vi quyền hạn địa lý của mình. Nếu quý vị cho con vào học trường tư hoặc trường thuộc tôn giáo mà không có sự tham gia của học khu, thì dù quý vị cư trú ở khu vực nào, học khu nơi trường tọa lạc cũng sẽ tiếp tục có trách nhiệm tìm kiếm trẻ – đó là phải xác định và thẩm định con quý vị có hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt hay không. [34 C.F.R. Sec. 300.131(f).] Miễn là học khu nơi quý vị cư trú đã cung cấp FAPE tại các trường công, thì họ không bắt buộc phải trả tiền cho giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan cho bất kỳ học sinh nào được phụ huynh đăng ký học ở trường tư. [34 C.F.R. Sec. 300.148.] Tuy nhiên, nếu con quý vị được học khu xếp vào học ở trường tư để nhận FAPE (mặc dù không có nhiều khả năng học khu sẽ xếp trẻ vào học ở trường tư tôn giáo cho mục đích này), học khu có trách nhiệm chi trả cho tất cả các dịch vụ hướng dẫn, dịch vụ liên quan và bổ sung cần thiết. [34 C.F.R. Secs. 300.145 – 300.147.] Xem Chương 5, Thông Tin về Các Dịch Vụ Liên Quan.