Menu Close

(4.23) Tôi có thể đề xuất các mục tiêu có nhiều thách thức hơn cho con mình so với đề xuất của học khu không?

(4.23) Tôi có thể đề xuất các mục tiêu có nhiều thách thức hơn cho con mình so với đề xuất của học khu không?

Có, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã quy định rằng chương trình giáo dục trẻ em phải có tham vọng phù hợp với trường hợp của trẻ và trẻ nên có cơ hội đạt được các mục tiêu đầy thách thức. [Endrew F. v. Douglas County School District, 137 S. Ct. 988, (U.S. 2017)]. Sau quyết định của Endrew F, Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ đã ban hành một hướng dẫn nhấn mạnh đến trách nhiệm của các học khu trong việc nâng cao kết quả học tập của học sinh, theo dõi tiến bộ và đào tạo các quản trị viên và giáo viên về cách viết IEP phù hợp, đáp ứng chỉ thị của Tòa án tối cao. [Questions and Answers, 71 IDELR 68, (Edu. 2017).] Nhờ quyết định của Endrew F, quý vị có thể đặt câu hỏi về việc thiếu sự tiến bộ trong IEP của con quý vị và nhấn mạnh rằng IEP bao gồm các mục tiêu đầy tham vọng và thách thức với trường hợp của con quý vị.

Ngoài ra, Tổng Giám Đốc Công Huấn Tiểu Bang và Ủy Ban Giáo Dục Tiểu Bang phải áp dụng các mục tiêu và chỉ số năng lực đối với học sinh nhận giáo dục đặc biệt mà nhất quán, ở mức phù hợp tối đa, với các tiêu chuẩn cho tất cả học sinh trong các trường công. [34 C.F.R. Sec. 300.157; Cal. Ed. Code Sec. 56138.] Hiệp Hội Chuyên Gia Nguồn Lực và Giáo Viên Giáo Dục Đặc Biệt California (California Association of Resource Specialists and Special Education Teachers, CARS+) xuất bản Mục Đích và Mục Tiêu Liên Quan đến Nội Dung California Cần Thiết (Goals and Objectives Related to Essential California Content) bao gồm các tiêu chuẩn học thuật và các mục đích mẫu liên quan.

Mục đích IEP phải đo lường được. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i)(II).] Do đó, phụ huynh nên đồng ý với các mục tiêu như: “Miriam sẽ tiến bộ trong môn toán.” Mục “Mức độ năng lực học tập hiện tại”

của IEP cần xác định năng lực môn toán của Miriam đang ở mức độ nào. Các mục tiêu môn toán trong IEP của Miriam nên xác định nhóm dự kiến sẽ cải thiện bao nhiêu từ mức độ đó.