Menu Close

(4.63) Con tôi được chuyển vào lớp học thông thường trong năm học bình thường. Vậy chương trình hòa nhập đó có áp dụng trong năm học kéo dài không?

(4.63) Con tôi được chuyển vào lớp học thông thường trong năm học bình thường. Vậy chương trình hòa nhập đó có áp dụng trong năm học kéo dài không?

Nếu các chương trình học hè thông thường có sẵn cho các học sinh không khuyết tật trong học khu của quý vị và nếu IEP của con quý vị bao gồm việc hòa nhập vào lớp học thông thường trong năm học thông thường, thì các dịch vụ hòa nhập đó phải được cung cấp trong năm học kéo dài. [5 C.C.R. Sec. 3043(g).] Mặt khác, cơ quan giáo dục công không bắt buộc phải đáp ứng nội dung đó của IEP nếu cơ quan không cung cấp chương trình học hè thông thường.