Menu Close

(4.13) Đại diện của một liên đoàn hay tổ chức giáo viên có thể tham dự cuộc họp IEP không?

(4.13) Đại diện của một liên đoàn hay tổ chức giáo viên có thể tham dự cuộc họp IEP không?

Phụ huynh hoặc học khu có toàn quyền mời các cá nhân có kiến​thức hoặc chuyên môn đặc biệt về học sinh tham gia cuộc họp IEP. Do đại diện của liên đoàn giáo viên thường quan tâm đến lợi ích của giáo viên hơn là học sinh và không nhất thiết có kiến​thức hoặc chuyên môn liên quan đến học sinh đó, nên sự tham gia của người đại diện này là không phù hợp. [34 C.F.R. Sec. 300.321(a)(6); Cal. Ed. Code Sec. 56341(b)(6).]