Menu Close

(4.8) Sau khi con tôi đã có IEP hàng năm, có cần phải tổ chức một cuộc họp IEP để thay đổi IEP không?

(4.8) Sau khi con tôi đã có IEP hàng năm, có cần phải tổ chức một cuộc họp IEP để thay đổi IEP không?

Có. Tuy nhiên, phụ huynh và học khu có thể thống nhất không tổ chức cuộc họp IEP để thay đổi IEP và thay vào đó có thể lập văn bản trên giấy để điều chỉnh hoặc sửa đổi IEP của học sinh. Phụ huynh và học khu phải thống nhất thực hiện thay đổi IEP theo cách này. Nếu phụ huynh không đồng ý, học khu phải tổ chức một cuộc họp để thay đổi IEP. Nếu thay đổi được thực hiện bằng văn bản trên giấy, học khu phải đảm bảo nhóm IEP được thông báo về các thay đổi về IEP và phải cung cấp một bản sao về IEP sửa đổi cho phụ huynh theo yêu cầu. [34 C.F.R. Secs. 300.324(a)(4) and (6); Cal. Ed. Code Sec. 56380,1.]