Menu Close

(4.20) Có dịch vụ hay yếu tố đặc biệt nào khác phải được xem xét và đưa vào IEP nếu phù hợp với học sinh không?

(4.20) Có dịch vụ hay yếu tố đặc biệt nào khác phải được xem xét và đưa vào IEP nếu phù hợp với học sinh không?

Có. Nhóm IEP phải xem xét, khi phù hợp:

(1)  Các chiến lược, bao gồm các can thiệp hành vi tích cực và sự hỗ trợ để xử lý hành vi của học sinh mà có hành vi cản trở việc học của chính học sinh đó hoặc của người khác;

(2)  Hướng dẫn bằng chữ nổi Braille và sử dụng chữ nổi Braille đối với học sinh bị mù hoặc khiếm thị, trừ khi nhóm IEP xác định, sau khi đánh giá kỹ năng đọc viết, nhu cầu của học sinh và phương tiện đọc viết phù hợp, rằng điều này không phù hợp;

(3)  Nhu cầu giao tiếp, và đối với một học sinh bị điếc hoặc khó nghe, hãy xem xét nhu cầu giao tiếp và ngôn ngữ của học sinh, cơ hội giao tiếp trực tiếp với bạn bè và nhân viên chuyên trách trong phương thức giao tiếp và ngôn ngữ của học sinh; trình độ học thuật; và đầy đủ các nhu cầu, bao gồm các cơ hội hướng dẫn trực tiếp trong phương thức giao tiếp và ngôn ngữ của học sinh;

(4)  Học sinh có cần các thiết bị và dịch vụ công nghệ hỗ trợ hay không;

(5)  Các phương tiện và phương thức thay thế cần thiết cho học sinh lớp 7-12 để hoàn thành khóa học của học khu và đáp ứng các tiêu chuẩn thành thạo để tốt nghiệp;

(6)  Mục đích, mục tiêu, chương trình và dịch vụ phù hợp về mặt ngôn ngữ, đối với học sinh có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh (hoặc người học tiếng Anh);

(7)  Các dịch vụ, tài liệu và thiết bị chuyên dụng dành cho học sinh khuyết tật tỷ lệ mắc thấp. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(3)(B), 34 C.F.R. Secs. 300.320 & 300.324, Cal. Ed. Code Secs. 56341.1, 56345 & 56345.1.]