Menu Close

(4.49) IEP có cần đáp ứng các nhu cầu thực tế, được ghi chép lại không hay IEP thu xếp trong phạm vi ngân sách/tài nguyên sẵn có của học khu?

(4.49) IEP có cần đáp ứng các nhu cầu thực tế, được ghi chép lại không hay IEP thu xếp trong phạm vi ngân sách/tài nguyên sẵn có của học khu?

Dù nhiều học khu có gánh nặng tài chính, nhưng các học khu phải cung cấp các dịch vụ giáo dục dựa trên nhu cầu giáo dục của con quý vị. Học khu không được sử dụng các vấn đề kinh tế để từ chối cung cấp các dịch vụ mà con quý vị cần. Tuy nhiên, nhân viên điều trần có thể xem xét chi phí khi chọn giữa các nơi học phù hợp. [Cal. Ed. Code Sec. 56505(i).]