Menu Close

(4.30) Tôi có thể yêu cầu một kiểu hướng dẫn hoặc chương trình cụ thể để đáp ứng các nhu cầu giáo dục của con mình không?

(4.30) Tôi có thể yêu cầu một kiểu hướng dẫn hoặc chương trình cụ thể để đáp ứng các nhu cầu giáo dục của con mình không?

Có. Luật liên bang và tiểu bang định nghĩa dịch vụ giáo dục đặc biệt là “sự hướng dẫn được thiết kế đặc biệt, miễn phí cho phụ huynh, để đáp ứng nhu cầu đặc biệt” của học sinh khuyết tật. Hướng dẫn được thiết kế đặc biệt nghĩa là “…thích ứng, phù hợp với nhu cầu của trẻ đủ điều kiện… nội dung, phương pháp hay cách truyền tải hướng dẫn” nhằm giải quyết các nhu cầu đặc biệt của trẻ và đảm bảo trẻ được tiếp cận chương trình giảng dạy chung, để trẻ có thể đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục áp dụng cho tất cả học sinh. [34 C.F.R. Sec. 300.39; Cal. Ed. Code Sec. 56031.] Do đó, việc yêu cầu và thảo luận về nhu cầu đặc biệt của học sinh đối với một phương pháp hướng dẫn hay chương trình cụ thể trong IEP thuộc phạm vi quyền của phụ huynh.