Menu Close

(4.55) Học khu có thể sử dụng bản thảo IEP hoặc bản IEP tạo trên máy tính không?

(4.55) Học khu có thể sử dụng bản thảo IEP hoặc bản IEP tạo trên máy tính không?

Có, học khu có thể sử dụng bản thảo IEP hoặc bản IEP tạo từ máy tính.  Tuy nhiên, luật pháp không cho phép học khu đưa bản IEP hoàn chỉnh, được viết sẵn để phê duyệt khi chưa thảo luận đầy đủ về các nhu cầu của con quý vị. Điều này sẽ vi phạm quyền tham gia quy trình IEP của quý vị. [34 C.F.R. Sec. 300.322.] Đôi khi, để tiết kiệm thời gian, nhân viên nhà trường chuẩn bị các mục tiêu gợi ý hoặc gặp phụ huynh trước cuộc họp IEP. Điều này chỉ được phép nếu không ngăn các thành viên trong nhóm (đặc biệt là phụ huynh) cung cấp thông tin. Bản thảo IEP có thể có lợi, bất kể là do quý vị hay học khu chuẩn bị, miễn là bản thảo được thảo luận và sửa đổi, nếu cần thiết, tại một cuộc họp IEP.

Cũng giống như bản IEP viết tay, bản IEP tạo từ máy tính không thể được hoàn thành trước và phải được cá nhân hóa hoặc sửa đổi tại cuộc họp IEP để giải quyết cụ thể tất cả các nhu cầu của con quý vị. Hãy đảm bảo rằng các mục đích, mục tiêu và ngôn ngữ khác được lưu trữ trong máy tính hoặc các thuật ngữ từ menu thả xuống không tự động trở thành một phần của IEP. Ngôn ngữ hoặc mô tả dùng trong IEP nên đặc biệt tập trung vào các nhu cầu và dịch vụ cá nhân của con quý vị.

Tương tự, học khu không được từ chối đưa mục tiêu, dịch vụ hoặc mô tả dịch vụ được yêu cầu vào IEP vì những lý do như: (1) các nội dung đó không xuất hiện trong menu thả xuống; (2) không có “ô” phù hợp trên biểu mẫu ở máy tính; hoặc (3) không có đủ không gian trên biểu mẫu. Một phụ lục viết tay hoặc tạo trên máy tính luôn có thể được thêm vào IEP. Việc học khu từ chối cho phép đưa thông tin của quý vị sẽ làm giảm quyền tham gia cuộc họp IEP của quý vị.