Menu Close

(4.45) Khi nào phải thực hiện IEP?

(4.45) Khi nào phải thực hiện IEP?

IEP phải được thực hiện “sớm nhất có thể” sau cuộc họp IEP. Không nên có sự chậm trễ quá mức trong việc cung cấp giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, và IEP phải xác định ngày dự kiến​bắt đầu triển khai dịch vụ. [34 C.F.R. Secs. 300.320(a)(7) & 300.323; Cal. Ed. Code Sec. 56344(b).] Luật pháp yêu cầu IEP có hiệu lực đối với mỗi học sinh từ đầu năm học. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(2); 34 C.F.R. Sec. 300.323(a); Cal. Ed. Code Sec. 56344(c).]