Menu Close

(4.40) Học khu phải cung cấp những loại sắp xếp giáo dục nào?

(4.40) Học khu phải cung cấp những loại sắp xếp giáo dục nào?

Học khu phải cung cấp liên tục các sắp xếp thay thế. [34 C.F.R. Sec. 300,115.] Những sắp xếp này có thể gồm:

               (1)  Giảng dạy trong lớp học thông thường;

(2)  Các dịch vụ liên quan (ở California, những dịch vụ này được gọi là “hướng dẫn và dịch vụ được chỉ định”) cần thiết nhằm giúp con quý vị được hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt (Xem Chương 5, Thông Tin về Dịch Vụ Liên Quan);

(3)  Các dịch vụ chuyên gia nguồn lực, trong đó một chuyên gia nguồn lực trường học cung cấp các dịch vụ và hướng dẫn chuyên biệt cho những học sinh dành hơn một nửa ngày trong lớp học thông thường;

(4)  Các lớp học đặc biệt phục vụ các học sinh có nhu cầu giáo dục tương tự và chuyên sâu hơn;

(5)  Các trường đặc biệt của tiểu bang, như Trường dành cho Người Điếc California (California School for the Deaf) và Trường dành cho Người Mù California (California School for the Blind);

(6)  Hướng dẫn tại nhà; hướng dẫn trong bệnh viện hoặc tổ chức, chẳng hạn như các cơ sở y tế, bệnh viện công và trung tâm phát triển cũng như các trường dành cho trẻ vị thành niên;

(7)  Xếp lớp tại các trường ngoài công lập, không thuộc giáo phái phù hợp khi không có lớp phù hợp ở trường công lập; và

(8)  Xếp lớp ở khu dân cư mà không phải ở nhà, bao gồm khu chăm sóc, phòng bệnh và khoa ngoài y tế khi thích hợp về mặt giáo dục hoặc khi trường học phù hợp duy nhất ở quá xa nhà của quý vị;

(9)  Hướng dẫn lưu động trong lớp học, phòng tài nguyên và các địa điểm khác ngoài lớp học nơi có thể tiến hành hướng dẫn chương trình được thiết kế đặc biệt;

         (10)  Hướng dẫn qua thiết bị viễn thông; và

          (11)  Hướng dẫn ở địa điểm ngoài lớp học nơi

  được thiết kế đặc biệt để có thể tiến hành hướng dẫn chương trình được thiết kế đặc biệt.

Học sinh chỉ được ghi danh vào các lớp học đặc biệt khi tính chất hoặc mức độ nghiêm trọng của tình trạng khuyết tật của học sinh ở mức mà nếu học ở các lớp học thông thường với việc sử dụng các trợ giúp và dịch vụ bổ sung, bao gồm sửa đổi chương trình giảng dạy và hỗ trợ hành vi, không thể đạt hiệu quả thỏa đáng.  Yêu cầu này cũng áp dụng cho việc học riêng hoặc các địa điểm khác ngoài môi trường giáo dục thông thường. Để biết thêm thông tin về các loại sắp xếp cá nhân, xem Đạo Luật Giáo Dục California mục 56362 (chương trình chuyên gia nguồn lực), 56364.1 (lớp học ngày đặc biệt), 56367 (trường đặc biệt tiểu bang), 56365 (trường ngoài công lập), 56167 (cơ sở y tế), 56850 (trung tâm phát triển và bệnh viện tiểu bang), 56150 (trường dành cho trẻ vị thành niên), và 56156 (xếp lớp ở khu dân cư ngoài nhà).  Cũng xem 34 C.F.R. Mục 300.302 (xếp lớp ở khu dân cư ngoài nhà).  Xem Chương 9, Thông Tin về Trách Nhiệm Liên Cơ Quan đối với Các Dịch Vụ Liên Quan.

Việc liên tục xếp lớp phải cho phép học sinh được học ở mức tối đa phù hợp với trẻ không khuyết tật. [34 C.F.R. Secs. 300.114, 300.115, & 300.116.] Xem Chương 7, Thông Tin về Môi Trường Ít Hạn Chế Nhất.