Menu Close

(4.60) Cha mẹ thay thế có quyền phụ huynh gì trong cuộc họp IEP?

(4.60) Cha mẹ thay thế có quyền phụ huynh gì trong cuộc họp IEP?

Khi cha mẹ thay thế được học khu chọn để thay mặt trẻ khuyết tật trong quá trình giáo dục đặc biệt, người đó đóng vai trò như phụ huynh của trẻ và có tất cả các quyền có sẵn cho phụ huynh. Cha mẹ thay thế có thể đại diện cho trẻ trong các vấn đề liên quan đến việc xác định, thẩm định, lên kế hoạch và phát triển chương trình giảng dạy, sắp xếp giáo dục, xem xét và sửa đổi IEP và trong tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc cung cấp FAPE. Cha mẹ thay thế có thể chấp thuận bằng văn bản với IEP, bao gồm các dịch vụ y tế không khẩn cấp, dịch vụ điều trị sức khỏe tâm thần và dịch vụ vật lý trị liệu hoặc nghề nghiệp. Tóm lại, cha mẹ thay thế có thể đưa ra hoặc từ chối bất kỳ sự chấp thuận nào liên quan đến IEP của học sinh. [34 C.F.R. Secs. 300.30 & 300.519; Cal. Gov. Code Sec. 7579.5(d).]