Menu Close

(4.22) Tại sao các mục tiêu và tiêu chuẩn hàng năm có thể đo lường hoặc mục tiêu hướng dẫn ngắn hạn lại quan trọng?

(4.22) Tại sao các mục tiêu và tiêu chuẩn hàng năm có thể đo lường hoặc mục tiêu hướng dẫn ngắn hạn lại quan trọng?

Các mục tiêu và tiêu chuẩn hàng năm có thể đo lường (hoặc mục tiêu hướng dẫn ngắn hạn) cho phép quý vị theo dõi sự tiến bộ của con quý vị ở trường và giúp quý vị xác định chương trình giáo dục có phù hợp để đáp ứng nhu cầu giáo dục đặc biệt của trẻ hay không. Các mục đích và tiêu chuẩn/mục tiêu cũng quan trọng vì giúp hình thành và hướng dẫn các kế hoạch giảng dạy cụ thể của con quý vị. IEP không được thiết kế để trở thành một kế hoạch giảng dạy chi tiết; nhưng các kế hoạch hướng dẫn của giáo viên nên liên quan trực tiếp đến các mục đích và tiêu chuẩn/mục tiêu của IEP.

Các mục đích và tiêu chuẩn/mục tiêu giúp xác định loại hình chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan mà học khu phải cung cấp. Học khu phải cung cấp các chương trình và dịch vụ cần thiết để đáp ứng các mục đích và mục tiêu trong IEP của con quý vị. Nếu quý vị yêu cầu một loại chương trình hoặc dịch vụ giáo dục đặc biệt cụ thể, học khu không bắt buộc phải cung cấp trừ khi cần phải đáp ứng mục đích hoặc tiêu chuẩn/mục tiêu của IEP.

Ngoài ra, việc xác định xem con quý vị có đạt được các mục đích và tiêu chuẩn/mục tiêu của mình hay không là rất quan trọng để phát triển một chương trình giáo dục phù hợp. Do đó, IEP phải bao gồm mô tả cho từng mục đích về cách đo lường sự tiến độ của con quý vị và thời điểm báo cáo định kỳ về sự tiến bộ sẽ được cung cấp. [Cal. Ed. Code Sec. 56345(a)(3).]

Mức độ phù hợp của chương trình của con quý vị được đo lường bằng việc trẻ có đạt được tiến bộ đối với các mục tiêu trung tâm của IEP hay không. [County of San Diego v. Special Education Hearing Office, 93 F.3d 1458, 1461 (9th Cir. 1996).] Do vậy, nhóm IEP phải phát triển các mục tiêu IEP có tham vọng trong trường hợp của con quý vị.