Menu Close

(4.35) Có cách nào nhận được hỗ trợ bổ sung cho các giáo viên của con tôi – cả giáo dục thông thường và giáo dục đặc biệt – thông qua IEP không?

(4.35) Có cách nào nhận được hỗ trợ bổ sung cho các giáo viên của con tôi – cả giáo dục thông thường và giáo dục đặc biệt – thông qua IEP không?

Có. Mỗi IEP nên có tuyên bố về sự hỗ trợ cho nhân viên nhà trường cần thiết để học sinh:

(1)  Tiến tới đạt mục tiêu hàng năm;

(2)  Tham gia và tiến bộ trong chương trình học chung;

(3)  Tham gia vào các hoạt động phi học thuật và ngoại khóa; và

(4)  Được giáo dục và tham gia cùng với các học sinh khác, cả khuyết tật và không khuyết tập. Do luật pháp nhấn mạnh việc tham gia vào chương trình giảng dạy chung và xếp lớp trong chương trình giáo dục thông thường, nên cả giáo viên giáo dục thông thường và giáo dục đặc biệt đều cần hỗ trợ thêm để đảm bảo rằng các IEP được thực hiện đầy đủ và phù hợp. [34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(4); Cal. Ed. Code Sec. 56345(a)(4).]

Sự hỗ trợ cho nhân viên nhà trường không được xác định thêm trong quy định. Những hỗ trợ này có thể bao gồm tập huấn giáo viên; nhân viên hỗ trợ bổ sung để thực hiện hoặc thích nghi với thi cử; nhân viên phụ tá chuyên nghiệp bổ sung để hướng dẫn trong lớp học và hỗ trợ hành vi; và nhân viên bổ sung để thích nghi với chương trình giảng dạy và sự hỗ trợ khác trong lớp học. Sự hỗ trợ trong lĩnh vực này có ảnh hưởng đến sự khác biệt giữa thành công và thất bại của học sinh ở trường.

Tất cả nhân viên cung cấp giáo dục đặc biệt cho học sinh (bao gồm giáo viên giáo dục thông thường) phải hiểu biết về nội dung IEP và phải được thông báo về trách nhiệm cụ thể của họ trong việc thực hiện IEP, bao gồm

những điều chỉnh, sửa đổi và hỗ trợ cụ thể cần cung cấp cho học sinh. [34 C.F.R. Sec. 300.323(d); Cal. Ed. Code Sec. 56347.]