Menu Close

(4.46) Có trường hợp nào học khu phải xem xét và/hoặc sửa đổi IEP của con tôi không?

(4.46) Có trường hợp nào học khu phải xem xét và/hoặc sửa đổi IEP của con tôi không?

Có.  Luật tiểu bang yêu cầu nhóm IEP xem xét lại IEP của học sinh ít nhất một lần mỗi năm. Ngoài ra, học khu phải triệu tập cuộc họp IEP nếu:

(1)  Học sinh đã nhận được đánh giá ban đầu hoặc đánh giá lại sau đó;

(2)  Học sinh không đạt tiến bộ như dự kiến​đối với mục tiêu hàng năm và trong chương trình giảng dạy chung, nếu phù hợp; hoặc

(3)  Phụ huynh hoặc giáo viên yêu cầu cuộc họp để phát triển, xem xét hoặc sửa đổi IEP. [Cal. Ed. Code Sec. 56343.]

Ngoài ra, luật liên bang yêu cầu IEP phải được xem xét ít nhất mỗi năm một lần và được sửa đổi nếu có thêm thông tin được cung cấp cho hoặc bởi phụ huynh; nhu cầu dự kiến​không được đáp ứng; hoặc các vấn đề khác cần được giải quyết. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(4); 34 C.F.R. Sec. 300.324(b).]