Menu Close

(4.34) Trong trường hợp nào, giáo viên thông thường của học sinh giáo dục đặc biệt phải tham gia vào IEP?

(4.34) Trong trường hợp nào, giáo viên thông thường của học sinh giáo dục đặc biệt phải tham gia vào IEP?

Luật pháp và các quy định của liên bang yêu cầu giáo viên giáo dục thông thường của con quý vị, với tư cách là thành viên của nhóm IEP, tham gia vào việc phát triển IEP ở mức độ phù hợp. Điều này bao gồm việc xác định các can thiệp và chiến lược hành vi tích cực phù hợp; việc xác định các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung, sửa đổi chương trình, hỗ trợ cho nhân viên nhà trường; và đánh giá hoặc sửa đổi IEP. [34 C.F.R. Secs. 300.324(a)(3) & (b)(3); Cal. Ed. Code Sec. 56341(b)(2).]

Giáo viên giáo dục thông thường phải tham dự cuộc họp IEP nếu trẻ đang hoặc có thể tham gia vào chương trình giáo dục phổ thông. Bất kỳ thành viên nào của nhóm IEP, bao gồm giáo viên giáo dục thông thường, có thể được miễn tham dự nếu học khu và phụ huynh đồng ý bằng văn bản. Thành viên được miễn vẫn phải gửi ý kiến​đóng góp cho nhóm bằng văn bản trước cuộc họp nếu cuộc họp liên quan đến lĩnh vực dịch vụ hoặc chương trình giảng dạy của họ. [34 C.F.R. Sec. 300,321.]

Luật pháp không đề cập đến việc học khu quyết định như thế nào về giáo viên nào phải tham dự cuộc họp IEP. Tuy nhiên, giáo viên giáo dục thông thường phải là người có hiểu biết về học sinh hoặc can thiệp giảng dạy và/hoặc chịu trách nhiệm thực hiện một phần IEP.

Đối với một cuộc họp IEP ở cấp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, nơi có nhiều giáo viên giáo dục thông thường cho một học sinh nhất định, luật pháp không yêu cầu tất cả những người này phải tham dự. Nếu quý vị đang tìm kiếm sửa đổi hoặc điều chỉnh trong các môn học được giảng dạy bởi các giáo viên cụ thể, quý vị nên yêu cầu họ tham gia cuộc họp bằng văn bản.