Menu Close

(4.65) IEP cần phải cụ thể như thế nào khi mô tả các dịch vụ liên quan đang cung cấp cho con tôi?

(4.65) IEP cần phải cụ thể như thế nào khi mô tả các dịch vụ liên quan đang cung cấp cho con tôi?

Luật liên bang và tiểu bang yêu cầu rằng nếu các dịch vụ liên quan như trị liệu lời nói hoặc tư vấn tâm lý được nhóm IEP khuyến nghị thì IEP phải bao gồm tần suất, thời lượng và địa điểm của các dịch vụ liên quan đó. Các dịch vụ và chương trình trong tài liệu IEP phải được mô tả rõ ràng cho tất cả những người liên quan đến việc phát triển và thực hiện IEP, bao gồm và đặc biệt là phụ huynh.

IEP nên được viết càng cụ thể càng tốt. Nếu dịch vụ không được ghi vào IEP, dịch vụ đó không được xem là dịch vụ bắt buộc. Quý vị cũng nên nói rõ các dịch vụ sẽ được cung cấp riêng lẻ hay theo nhóm. Quý vị thậm chí có thể mô tả nên có bao nhiêu học sinh trong nhóm. Ví dụ: nếu một học sinh sắp nhận các dịch vụ lời nói và ngôn ngữ, thì IEP phải bao gồm thông tin như “học sinh sẽ nhận các dịch vụ lời nói và ngôn ngữ trong một nhóm không quá 3 học sinh [hoặc cá nhân], 3 lần mỗi tuần (tần suất), 30 buổi mỗi đợt (thời lượng) tại lớp trị liệu ngôn ngữ [hoặc trong lớp học giáo dục đặc biệt hoặc giáo dục phổ thông] (địa điểm)”.

Với cùng ví dụ về lời nói và ngôn ngữ như trên, nếu học khu sử dụng một câu ngắn gọn như “90 phút mỗi tuần” khi mô tả dịch vụ lời nói và ngôn ngữ thì lại không đáp ứng các yêu cầu về tần suất/thời lượng. Trong IEP không liệt kê thông tin về tần suất, thời lượng và địa điểm. Nếu học khu đề xuất mô tả tối giản như vậy, quý vị nên yêu cầu học khu cung cấp thêm thông tin tần suất/thời lượng/địa điểm theo yêu cầu của pháp luật. Nếu học khu từ chối, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại tuân thủ lên Sở Giáo Dục California (California Department of Education, CDE). Xem Chương 6, Thông Tin về Quy Trình Tuân Thủ Thủ Tục Pháp Lý.