Menu Close

(4.25) IEP phải giải quyết việc con tôi có thể tham gia chương trình giảng dạy chung bất kể tính chất và mức độ nghiêm trọng của tình trạng khuyết tật của con và môi trường mà con được giáo dục phải không?

(4.25) IEP phải giải quyết việc con tôi có thể tham gia chương trình giảng dạy chung bất kể tính chất và mức độ nghiêm trọng của tình trạng khuyết tật của con và môi trường mà con được giáo dục phải không?

Có. Ngay cả những học sinh khuyết tật “nghiêm trọng” và những trẻ ở các vị trí hạn chế hơn cũng đều phải có IEP giải quyết cách trẻ sẽ tham gia và tiến bộ trong chương trình giảng dạy phổ thông. Do đó, IEP không nên giới hạn ở các kỹ năng sống và các hoạt động tự trợ giúp mà còn phải bao gồm các mục tiêu cho phép mọi học sinh được tiếp cận và tiến bộ trong chương trình giảng dạy chung. [34 C.F.R. Sec. 300,320(a)(4).]