Menu Close

(4.64) Những học sinh đăng ký vào trường bán công có quyền giáo dục đặc biệt không?

(4.64) Những học sinh đăng ký vào trường bán công có quyền giáo dục đặc biệt không?

Có. Trẻ khuyết tật theo học trường bán công có tất cả các quyền giáo dục đặc biệt có sẵn theo luật liên bang và tiểu bang. Trường bán công phải tuân thủ tất cả các quy trình và yêu cầu giáo dục đặc biệt của liên bang và tiểu bang, có thể được tổ chức theo những cách sau:

(1)  Nếu trường bán công là một phần của học khu địa phương, học khu có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan cho tất cả học sinh hội đủ điều kiện;

(2)  Nếu trường bán công chính là học khu của mình, trường bán công có trách nhiệm cung cấp giáo dục đặc biệt và phải tuân theo tất cả các thủ tục và quy chế của liên bang và tiểu bang;

(3)  Nếu là học khu của chính mình, trường bán công có thể ký hợp đồng với các học khu hoặc nhà cung cấp dịch vụ để nhận và cung cấp các dịch vụ được chỉ định trong IEP; hoặc

(4)  Nếu không phải là một phần của học khu cũng không phải là học khu của chính mình, Tiểu Bang có trách nhiệm đảm bảo trường bán công đáp ứng tất cả các yêu cầu giáo dục đặc biệt. [34 C.F.R. Sec. 300.209; Cal. Ed. Code Sec. 47646.]