Menu Close

(4.39) Tôi có thể đổi ý sau khi ký bản IEP không?

(4.39) Tôi có thể đổi ý sau khi ký bản IEP không?

Có. Nếu quý vị đổi ý, quý vị có thể rút lại sự chấp thuận của mình bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, việc rút lại sự chấp thuận không có hiệu lực trở về trước. Việc này không thực hiện lại một hành động đã xảy ra sau khi quý vị chấp thuận và trước khi rút lại sự chấp thuận. [34 C.F.R. Sec. 300.9; Cal. Ed. Code Sec. 56021,1(c).]

Thông thường, cách tốt nhất là không ký vào IEP cho đến khi quý vị chắc chắn về nội dung của tài liệu. Quý vị nên mang một bản sao IEP về nhà để suy nghĩ trong một hoặc hai ngày nếu quý vị không chắc rằng quý vị nên ký tại cuộc họp IEP.