Menu Close

(4.57) Học khu có thể yêu cầu tôi sử dụng bảo hiểm y tế của tôi để chi trả một phần chương trình giáo dục đặc biệt của con tôi không?

(4.57) Học khu có thể yêu cầu tôi sử dụng bảo hiểm y tế của tôi để chi trả một phần chương trình giáo dục đặc biệt của con tôi không?

Không. Học khu phải nhận được sự đồng ý bằng văn bản của quý vị trước khi có thể sử dụng bảo hiểm tư nhân để chi trả cho bất kỳ chi phí giáo dục đặc biệt nào cho con quý vị. Khi yêu cầu quý vị chấp thuận, học khu phải cho quý vị biết rằng việc quý vị từ chối chấp thuận không làm giảm trách nhiệm của học khu trong việc cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. Mặt khác, nếu quý vị đồng ý sử dụng bảo hiểm của mình – dù là tư nhân hay công – trừ trường hợp quý vị sẽ phải trả khoản có thể khấu trừ hoặc đồng thanh toán, thì học khu phải sử dụng ngân quỹ của mình để thanh toán khoản có thể khấu trừ hoặc đồng thanh toán.

Luật liên bang và tiểu bang cho phép các học khu sử dụng bảo hiểm công và tư nhân để giúp chi trả chi phí của các dịch vụ giáo dục đặc biệt hoặc các dịch vụ liên quan trong một số trường hợp nhất định. [34 C.F.R. Secs. 300.154(d-f); Cal. Ed. Code Sec. 56363.5.]

Những trẻ đủ điều kiện tham gia bảo hiểm công, chẳng hạn Medi-Cal, không bắt buộc phải đăng ký tham gia gói bảo hiểm này chỉ để học khu có thể sử dụng Medi-Cal để chi trả các dịch vụ. Những trẻ đã ghi danh vào Medi-Cal không phải dùng tiền túi chi trả bất kỳ chi phí nào, chẳng hạn như thanh toán các khoản khấu trừ hoặc đồng thanh toán, cho các dịch vụ nằm trong chương trình giáo dục phù hợp của học sinh. Tuy nhiên, trường học có thể chi trả những khoản khấu trừ hoặc đồng thanh toán đó và tránh vấn đề này. Không được sử dụng bảo hiểm công nếu bảo hiểm này:

(1)  Làm giảm bảo hiểm nhân thọ hiện có hoặc bất kỳ lợi ích bảo hiểm nào khác;

(2)  Khiến gia đình phải trả tiền cho các dịch vụ được Medi-Cal bao trả và các dịch vụ này được yêu cầu bởi trẻ ở ngoài trường học;

               (3)  Làm tăng phí bảo hiểm gia đình hoặc dẫn đến chấm dứt bảo hiểm; hoặc

(4)  Có nguy cơ mất điều kiện miễn trừ cho gia đình và cộng đồng, dựa trên các chi phí liên quan đến sức khỏe tổng quát. [34 C.F.R. Sec. 300.154(d)(2)(i -(iii).]