Menu Close

(4.12) Liệu tôi có thể dẫn theo người biện hộ hoặc luật sư tới cuộc họp IEP không?

(4.12) Liệu tôi có thể dẫn theo người biện hộ hoặc luật sư tới cuộc họp IEP không?

Có. Tùy theo quyết định của mình, quý vị có thể dẫn tới cuộc họp những cá nhân có hiểu biết hoặc chuyên môn đặc biệt về con quý vị – bao gồm người biện hộ, bạn bè, người quản lý trường hợp tại trung tâm khu vực (điều phối viên dịch vụ) hoặc luật sư. Cha/mẹ hoặc học khu mời cá nhân đó tới cuộc họp chịu trách nhiệm xác định người đó có hiểu biết hoặc chuyên môn đặc biệt không. [34 C.F.R. Secs. 300.321(a)(6) & (c); Cal. Ed. Code. Secs. 56341(b)(6) & 56341.1(f).]

Quyết định liên quan đến IEP phải được thực hiện với sự chấp thuận có hiểu biết của cha/mẹ. Người biện hộ hoặc người quản lý trường hợp có thể hỗ trợ trong quy trình này bằng việc giải thích đầy đủ cho quý vị về các hành động hoặc hậu quả sẽ được thảo luận hoặc cân nhắc.