Menu Close

(4.36) Tôi có phải ký vào IEP tại cuộc họp IEP không?

(4.36) Tôi có phải ký vào IEP tại cuộc họp IEP không?

Không. Quý vị có thể lấy bản sao IEP đề xuất để mang về nhà đọc kỹ hơn và/hoặc để thảo luận với vợ/chồng mình, bạn đời hoặc người khác trước khi quyết định ký hay không. Quý vị có thể không được mang bản gốc về nhà. Con quý vị vẫn hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt và vẫn ở lớp học hiện tại trong khi quý vị quyết định có chấp thuận hay không. Nếu quý vị không chấp thuận hoặc nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý trong một khoảng thời gian hợp lý, học khu có thể nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý.