Menu Close

(6.1) Buổi điều trần theo thủ tục pháp lý là gì?

(6.1) Buổi điều trần theo thủ tục pháp lý là gì?

Khi phụ huynh của học sinh khuyết tật và học khu bất đồng về tính đủ điều kiện, việc xếp lớp, nhu cầu chương trình của học sinh đó hoặc các dịch vụ liên quan thì một trong hai bên đều có thể yêu cầu một buổi điều trần theo thủ tục pháp lý. Tại buổi điều trần, cả hai bên trình bày bằng chứng bằng cách gọi các nhân chứng và nộp bất kỳ báo cáo và đánh giá nào hỗ trợ cho lập trường của họ. Thẩm Phán Luật Hành Chính (Administrative Law Judge, ALJ) quyết định nhân chứng và tài liệu của ai là chính xác và chương trình nào phù hợp. Buổi điều trần theo thủ tục pháp lý thường không phù hợp với các vấn đề được giải quyết bằng quy trình khiếu nại về sự tuân thủ.