Menu Close

(6.44) Buổi họp hòa giải khác với “phiên họp giải quyết” như thế nào?

(6.44) Buổi họp hòa giải khác với “phiên họp giải quyết” như thế nào?

Buổi họp hòa giải khác phiên họp giải pháp theo 4 cách quan trọng. Thứ nhất, trong buổi họp hòa giải, có người trung lập (hòa giải viên) giúp phụ huynh và học khu đạt được thỏa thuận. Phiên họp giải quyết giống với tổ chức một cuộc họp IEP khác với nhân viên nhà trường hơn. Thứ hai, trong buổi họp hòa giải, tất cả các cuộc thảo luận vẫn được giữ bảo mật thông tin và không được tiết lộ trong phiên điều trần hoặc phiên tòa tiếp theo. Các quy định trong phiên họp giải quyết không cấm người tham gia tiết lộ thông tin này trong phiên điều trần sau đó (trừ khi việc giữ bảo mật được tự nguyện đồng ý).

Thứ ba, không giống như thỏa thuận đạt được tại phiên họp giải quyết, không có “thời gian ân hạn” ba ngày tự động, trong đó một trong hai bên có thể làm vô hiệu thỏa thuận đã đạt được trong buổi họp hòa giải. Thứ tư, thời hạn 45 ngày để ra quyết định cuối cùng trong vụ việc tiếp tục được tính trong thời gian chờ xử lý hòa giải; tuy nhiên, khoảng thời gian này dừng được tính trong quá trình tiến hành phiên họp giải quyết. 

[20 U.S.C. Sec. 1415(i)(3)(D)(iii); 34 C.F.R. Sec. 300.510; Cal. Ed. Code Sec. 56501.5; 5 C.C.R. Sec. 3086.]

Quý vị nên kiểm tra các yếu tố này khi quyết định có tham gia hòa giải thay vì đến phiên họp giải quyết hay không. Tuy vậy, hãy nhớ rằng quý vị phải tham dự phiên họp giải quyết trừ khi cả hai bên khước từ phiên họp giải quyết bằng văn bản.