Menu Close

(6.71) Có giới hạn nào đối với yêu cầu bồi hoàn hoặc giáo dục đền bù tại California không?

(6.71) Có giới hạn nào đối với yêu cầu bồi hoàn hoặc giáo dục đền bù tại California không?

Có. California đã thiết lập thời hiệu hai năm đối với các khiếu nại trong các vụ kiện giáo dục đặc biệt. Yêu cầu bồi thường các dịch vụ giáo dục đền bù hoặc bồi hoàn phải được thực hiện trong vòng hai năm kể từ khi xảy ra vi phạm của học khu. [Cal. Ed. Code Sec. 56505(l)]

Ngoài ra, quý vị không thể đơn giản chỉ tiến hành trực tiếp tại tòa án để đưa ra yêu cầu bồi hoàn hoặc các dịch vụ giáo dục đền bù theo IDEA. Trong hầu hết các trường hợp, trước tiên quý vị phải đưa các yêu cầu này trong phiên điều trần theo thủ tục hành chính. [Hoeft v. Tucson Unified Sch. Dist., 967 F.2d 1298, 1303 (9th Cir. 1992); Doe by Brockhuis v. Arizona Dept. of Ed., 111 F.3d 678, 682 (9th Cir. 1997).] Trong một số trường hợp, việc nộp đơn và “rút” các biện pháp hành chính hiện có bằng cách nộp đơn khiếu nại về sự tuân thủ với CDE là đủ. [Christopher S. v. Stanislaus, 384 F.3d 1205, 1207 (9th Cir. 2004).]