Menu Close

(6.58) Ai có thể có mặt trong phiên điều trần theo thủ tục pháp lý?

(6.58) Ai có thể có mặt trong phiên điều trần theo thủ tục pháp lý?

Quý vị có quyền yêu cầu tiến hành phiên điều trần mở hoặc kín. [34 C.F.R. Sec. 300.512(c)(2); 5 C.C.R. Sec. 3082(f); Cal. Ed. Code Sec. 56501(c)(2).] Nếu phiên điều trần mở, dân chúng đều có thể tham dự. Ngay cả khi phiên điều trần là mở, quý vị vẫn có thể muốn yêu cầu loại nhân chứng ra khỏi phiên điều trần, để họ không nghe thấy lời khai của các nhân chứng khác. [5 C.C.R. Sec. 3082(c)(3).] Nếu phiên điều trần kín, dân chúng không được tham dự. Phiên điều trần kín thường bao gồm quý vị (và con của quý vị nếu quý vị muốn), người đại diện của quý vị, ALJ, đại diện của học khu và nhân chứng của học khu.

Lời khai có thể được lấy qua điện thoại hoặc các phương thức điện tử khác theo quyết định của ALJ nếu mỗi người tham gia “có cơ hội tham gia và nghe toàn bộ quá trình tố tụng” và quan sát các vật chứng. [5 C.C.R. Sec. 3082(g).] Trong thực tế, miễn là một nhân chứng cụ thể có bản sao của các vật chứng liên quan đến lời khai của mình và sẵn sàng để hai bên thẩm vấn, ALJ sẽ không yêu cầu nhân chứng này ngồi trong suốt phiên điều trần. Nếu quý vị định trình bày bất kỳ lời khai nào bằng phương tiện điện tử, quý vị nên đảm bảo rằng quý vị được ALJ cho phép để thực hiện điều đó thật sớm trước phiên điều trần. Điều này thường được trao đổi tại cuộc họp trước phiên điều trần nơi giải quyết khâu hậu cần và các nội dung quan ngại khác. Vì ALJ có thể từ chối yêu cầu của quý vị, quý vị nên chuẩn bị sẵn sàng để giải thích tầm quan trọng của lời khai nhân chứng và tại sao tình huống rất khó hoặc không thể có nhân chứng xuất hiện trực tiếp.