Menu Close

(6.59) Có thể đệ trình thông tin bằng văn bản lên ALJ không? Khi nào học khu và phụ huynh phải gửi vật chứng và danh sách nhân chứng?

(6.59) Có thể đệ trình thông tin bằng văn bản lên ALJ không? Khi nào học khu và phụ huynh phải gửi vật chứng và danh sách nhân chứng?

Cả hai bên có thể gửi vật chứng (ví dụ thư hỗ trợ, báo cáo thẩm định, IEP, v.v.) và nên làm như vậy. Ít nhất 5 ngày làm việc trước ngày điều trần, quý vị phải đảm bảo học khu có được:  (1) bản sao của tất cả các tài liệu quý vị dự định đệ trình làm bằng chứng tại phiên điều trần và (2) danh sách các nhân chứng tiềm năng mà quý vị có thể gọi đến làm chứng tại tòa, cùng với phần khai ngắn gọn về nội dung từng nhân chứng sẽ làm chứng. [34 C.F.R. Sec. 300.512(b)(1); Cal. Ed. Code Sec. 56505(e)(7).]

ALJ có thể yêu cầu trao đổi thông tin trước.

Học khu phải nhận được các tài liệu này năm ngày làm việc trước phiên điều trần. Tương tự, học khu phải gửi các tài liệu và danh sách nhân chứng cho quý vị ít nhất năm ngày làm việc trước phiên điều trần. Bất kỳ vật chứng hoặc tài liệu bằng văn bản nào được trao đổi ít hơn năm ngày làm việc trước phiên điều trần có thể không được ALJ cho phép đưa vào hồ sơ, và các nhân chứng không được khai tên trong năm ngày làm việc trước phiên điều trần có thể không được phép làm chứng. [34 C.F.R. Sec. 300.512; Cal. Ed. Code Secs. 56505.1(f) & 56505(e)(8).]

Do đó, quý vị phải chắc chắn các tài liệu và danh sách nhân chứng này đã nằm trong tay các bên còn lại và văn phòng điều trần năm ngày làm việc trước phiên điều trần.

Ít nhất 10 ngày trước phiên điều trần, mỗi bên phải gửi cho OAH và cho bên còn lại bản tuyên bố về: (1) các vấn đề sẽ được quyết định tại phiên điều trần, và (2) giải pháp đề xuất cho các vấn đề đó. Nếu quý vị không có luật sư, hòa giải viên phải giúp quý vị xác định các vấn đề và giải pháp đề xuất theo yêu cầu của quý vị với OAH. [Cal. Ed. Code Sec. 56505(e)(6).] OAH có thể tổ chức một cuộc họp trước phiên điều trần và/hoặc ban hành một “phán quyết trước phiên điều trần” thay đổi thời hạn 10 ngày và/hoặc chi tiết của tuyên bố được yêu cầu ở trên.

Quý vị không được liên lạc với ALJ nếu không có sự hiện diện của bên còn lại và quý vị cũng phải gửi bản sao của bất kỳ thư từ hay thông tin liên lạc nào khác mà quý vị có với OAH cho bên còn lại. [5 C.C.R. Secs. 3083 & 3084.]