Menu Close

(6.51) Tôi lấy bằng chứng ở đâu để trình bày tại phiên điều trần theo thủ tục pháp lý?

(6.51) Tôi lấy bằng chứng ở đâu để trình bày tại phiên điều trần theo thủ tục pháp lý?

Thông tin quý vị cần để hỗ trợ cho trường hợp của mình có thể đến từ lời khai nếu quý vị có thể đưa ra các ví dụ về các trải nghiệm học tập tương tự khác, tốt hay xấu, mà quý vị có được với trẻ khi trẻ được nhận một cấp độ hoặc loại dịch vụ cụ thể nào đó hay khi trẻ được đặt trong một môi trường cụ thể.

Có thể cần một giáo viên hoặc chuyên gia biết con của quý vị hoặc một “chuyên gia” độc lập, người am hiểu về giáo dục hoặc đào tạo người khuyết tật làm chứng để hỗ trợ cho lập trường của quý vị. Học khu sẽ đưa ra các nhân chứng (bao gồm các giáo viên và chuyên gia hiện tại) là các nhà giáo dục chuyên nghiệp, nhà tâm lý học, nhà trị liệu và nhân viên quản lý có bằng cấp và chứng chỉ trong các lĩnh vực liên quan đến các vấn đề đang tranh chấp.

Do đó, quý vị có thể sẽ cần có các nhà giáo dục am hiểu và/hoặc các chuyên gia khác để thiết lập các dữ kiện mà quý vị cần chứng minh nhằm có được các dịch vụ hoặc việc xếp lớp mà quý vị đang tìm kiếm. Một số học sinh đã có gia sư, cố vấn, bác sĩ, chuyên gia tâm lý hoặc các chuyên gia khác liên quan đến cuộc sống của họ, những người có thể đưa ra loại lời khai mà quý vị phải trình bày. Đôi khi, quý vị có thể có được các đánh giá được hỗ trợ tài chính công từ một chuyên gia giáo dục độc lập. Xem Chương 2, Thông Tin về Các Đánh Giá/Thẩm Định. Quý vị có thể phải tự chi trả các chi phí để thuê người đánh giá độc lập, chẳng hạn như chuyên gia tâm lý giáo dục hoặc chuyên gia về khuyết tật học tập.

Trước khi yêu cầu thủ tục pháp lý, quý vị phải tìm các nhân chứng tiềm năng và đảm bảo rằng họ sẵn sàng và có thể cung cấp loại lời khai đó. Quý vị cũng cần xem xét: thời gian cần thiết để tiến hành quan sát hoặc đánh giá và chuẩn bị báo cáo và lời khai; khả năng nhân chứng có thể tham gia phiên điều trần; và chi phí dịch vụ của họ.