Menu Close

(6.28) Thông tin nào phải có trong thông báo về quyền thực hiện thủ tục pháp lý?

(6.28) Thông tin nào phải có trong thông báo về quyền thực hiện thủ tục pháp lý?

Thông báo về quyền thực hiện thủ tục pháp lý phải bằng ngôn ngữ bản địa của quý vị (trừ khi học khu rõ ràng không thể thực hiện được như vậy). Thông báo phải được viết theo cách dễ hiểu và phải giải thích đầy đủ về tất cả các nội dung sau:

 • Quyền của quý vị được có đánh giá giáo dục độc lập (Xem Chương 2, Thông tin về Đánh Giá/ Thẩm Định);
 • Quyền của quý vị được thông báo trước bằng văn bản về việc thay đổi hoặc từ chối thay đổi chương trình hoặc dịch vụ;
 • Quyền của quý vị được đồng ý hoặc không đồng ý đối với thẩm định, chương trình và/hoặc việc xếp lớp của con quý vị;
 • Quyền của quý vị được xem hồ sơ giáo dục của con quý vị;
 • Quyền của quý vị được yêu cầu tiến hành phiên điều trần theo thủ tục pháp lý;
 • Quyền của con quý vị được duy trì việc xếp lớp hiện tại trong thời gian chờ xử lý theo thủ tục pháp lý;
 • Các thủ tục của học khu đối với học sinh được nhân viên nhà trường hoặc ALJ xếp lớp tại các “môi trường giáo dục thay thế” tạm thời trong thời gian hạn chế;
 • Các yêu cầu trong thời điểm quý vị muốn đăng ký cho con theo học tại trường tư và tìm kiếm nguồn tài chính công;
 • Tính sẵn có của biện pháp hòa giải và thủ tục hòa giải;
 • Các thủ tục liên quan đến thủ tục pháp lý, bao gồm yêu cầu tất cả các kết quả đánh giá và khuyến nghị phải được phụ huynh thông báo cho học khu và học khu thông báo cho phụ huynh ít nhất năm ngày làm việc trước phiên điều trần;
 • Tính sẵn có của “hành động dân sự” như kháng cáo lên tòa án sau quyết định của phiên điều trần theo thủ tục pháp lý;
 • Khả năng phí luật sư được học khu trả cho phụ huynh khi phụ huynh là “bên thắng” trong phiên điều trần theo thủ tục pháp lý, và giải thích đầy đủ về bất kỳ giới hạn nào trong quyền đó hay việc có thể từ chối hoặc giảm trừ phí luật sư cho phụ huynh; và
 • Tính sẵn có của các thủ tục khiếu nại về sự tuân thủ của tiểu bang, bao gồm mô tả về cách nộp đơn khiếu nại và lịch biểu theo quy trình đó.

[20 U.S.C. Sec. 1415(d)(2); 34 CFR Sec. 300.504(c).]