Menu Close

(6.17) Tôi có thể làm gì nếu giáo viên (hoặc nhân viên khác) làm tổn thương con tôi – ngoài việc khởi kiện dân sự chống lại học khu hoặc báo cáo vụ việc lên cơ quan thực thi pháp luật thích hợp?

(6.17) Tôi có thể làm gì nếu giáo viên (hoặc nhân viên khác) làm tổn thương con tôi – ngoài việc khởi kiện dân sự chống lại học khu hoặc báo cáo vụ việc lên cơ quan thực thi pháp luật thích hợp?

Nếu một học sinh hoặc nhóm học sinh ở trong tình trạng nguy hiểm cấp bách về thể chất hoặc sức khỏe, sự an toàn hoặc phúc lợi của học sinh hoặc nhóm học sinh bị đe dọa, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại lên CDE và Sở phải trực tiếp điều tra. [5 C.C.R. Secs. 4611(a) & 4650(a)(7)(C).]