Menu Close

(6.34) Làm thế nào để biết tôi đã sẵn sàng cho phiên điều trần theo thủ tục pháp lý chưa?

(6.34) Làm thế nào để biết tôi đã sẵn sàng cho phiên điều trần theo thủ tục pháp lý chưa?

Tại buổi điều trần theo thủ tục pháp lý, quý vị sẽ được yêu cầu đưa ra bằng chứng xác định rằng con quý vị cần các dịch vụ hoặc việc xếp lớp mà quý vị đang tìm kiếm thông qua thủ tục pháp lý. Sau đây là một số ví dụ về tranh chấp phổ biến:

(1)  Quý vị không hài lòng với các mục đích và mục tiêu trong IEP của con, cho rằng chúng không rõ ràng hoặc con của quý vị có thể hoàn thành nhiều hơn với một số dịch vụ nhất định so với các dịch vụ học khu sẵn sàng xác nhận. Quý vị sẽ cần bằng chứng cho thấy các mục tiêu mà quý vị muốn viết ra là những kỳ vọng hợp lý cho việc học và đạt được các kỹ năng, với tình trạng khuyết tật của con quý vị và thời gian quý vị mong muốn đạt được mục tiêu.

(2)  Quý vị đồng ý với các mục đích và mục tiêu của IEP, nhưng không đồng ý với học khu về mức độ của dịch vụ cần thiết để hoàn thành các mục tiêu này. Quý vị sẽ cần bằng chứng liên quan đến mức độ của các dịch vụ theo yêu cầu của con quý vị.

(3)  Quý vị không đồng ý với việc xếp lớp mà học khu đang đề xuất, cho rằng việc xếp lớp đó không thể đáp ứng yêu cầu của IEP của con quý vị hoặc không cung cấp cho con quý vị sự tương tác phù hợp tối đa với các học sinh không khuyết tật. Quý vị sẽ cần bằng chứng liên quan đến các dịch vụ hỗ trợ có thể được sử dụng để có thể phục vụ con quý vị trong lớp học thông thường hoặc theo cách toàn diện hoặc hòa nhập hơn.

Quý vị không nên xem xét yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý cho đến khi quý vị đã tự làm quen với tiêu chuẩn pháp lý cho các dịch vụ IEP hoặc việc xếp lớp mà quý vị hi vọng đạt được. Quý vị cũng phải đảm bảo rằng bằng chứng quý vị cần để đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý đó sẽ có sẵn để quý vị có thể sử dụng khi cần. Nếu một số bằng chứng của quý vị ở dạng tài liệu, quý vị phải có những tài liệu đó ít nhất năm ngày làm việc trước phiên điều trần để trao đổi với học khu. Các nhân chứng quý vị định sử dụng để chứng minh cho trường hợp của mình phải xuất hiện, chuẩn bị làm chứng vào ngày, giờ và địa điểm được ấn định cho phiên điều trần.

Sau đây là những ví dụ về các vấn đề điển hình trong phiên điều trần mà ALJ sẽ kiểm tra nếu quý vị đang phản đối sự phù hợp của IEP của nhà trường dành cho con quý vị:

  • IEP của nhà trường có được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của con quý vị không?  Ví dụ: các mục tiêu IEP có được viết ra bằng văn bản cho tất cả các lĩnh vực thiếu hụt về mặt giáo dục mà đã được xác định trong cuộc thẩm định của con quý vị không?  Các dịch vụ được cung cấp có liên quan đến việc đạt được tiến bộ cho các mục tiêu đó không?  Nói cách khác, những thiếu hụt về mặt giáo dục của trẻ có được xem xét khi đưa ra quyết định về dịch vụ và chiến lược để giải quyết các vấn đề học tập đó không hay các quyết định được đưa ra dựa trên sự sẵn có về số chỗ, sự thuận tiện trong quản trị hoặc một số yếu tố khác không liên quan đến việc cá nhân hóa chương trình dành cho một học sinh cụ thể phải không?
  • IEP có được “tính toán hợp lý để cung cấp

“lợi ích về giáo dục”, (tức là đạt tiến bộ phù hợp trong hoàn cảnh của trẻ) không?  Nếu con của quý vị không đạt được tiến bộ trong mục tiêu, đây là bằng chứng hỗ trợ cho nhận định rằng IEP không được tính toán hợp lý để đạt được tiến bộ. Hoặc, nếu các dịch vụ hoặc việc xếp lớp được cung cấp không liên quan đến các mục tiêu cần đạt được, thì IEP chưa được tính toán hợp lý để mang lại lợi ích. [Endrew F. v. Douglas County School District, 137 S.Ct. 988 (U.S., 2017).]

  • Chương trình được thực hiện cho con của quý vị

có nhất quán với chương trình được đề cập trong IEP không?  Nói cách khác, các dịch vụ được hứa hẹn trong IEP có thực sự được cung cấp không?  Và các dịch vụ đó có được cung cấp theo tần suất, thời gian và chế độ được thiết lập trong IEP không?

Nếu quý vị đang khiếu nại tính hạn chế của việc xếp lớp khi thực hiện IEP, ALJ thường sẽ kiểm tra các yếu tố cơ bản sau:

(1)  Việc học khu xếp lớp hạn chế là có cần thiết để con của quý vị được hưởng lợi ích, tức đạt được tiến bộ trong các mục tiêu của mình không? Hay có thể đạt được tiến bộ trong môi trường ít hạn chế hơn, với khả năng tiếp cận nhiều hơn với bạn bè không khuyết tật không? Có thể sử dụng những dịch vụ bổ sung nào (như hỗ trợ giảng dạy hoặc hành vi hay sửa đổi chương trình giảng dạy) để có được lợi ích trong môi trường ít hạn chế hơn không? [Cal. Ed. Code Sec. 56364.2(a).]

(2)  Có thể đạt được những lợi ích ngoài học thuật nào (như phát triển các kĩ năng xã hội, hành vi hoặc giao tiếp) trong môi trường ít hạn chế hơn không?

(3)  Điều gì ảnh hưởng đến giáo viên và học sinh không khuyết tật nếu con của quý vị được xếp vào môi trường ít hạn chế hơn?  Con của quý vị có chiếm quá nhiều thời gian của giáo viên khi ở trong lớp hay khi chuẩn bị bên ngoài lớp không? Con của quý vị có gây rối hay làm các học sinh khác mất tập trung trong môi trường ít hạn chế hơn không?  Nếu giáo viên hoặc học sinh khác bị ảnh hưởng bất lợi, cần bổ sung thêm những dịch vụ nào để giải quyết các vấn đề này?

(4)  Chi phí học khu phải trả cho các dịch vụ bổ sung cần thiết để xếp lớp phù hợp trong môi trường ít hạn chế nhất là bao nhiêu?  Chi phí đó có là gánh nặng cho học khu và ảnh hưởng bất lợi đến sự sẵn có của các dịch vụ dành cho các học sinh khác trong học khu không?  (Mặc dù đây là một trong những yếu tố có thể được xem xét, nhưng thường không được học khu nêu ra như là lý do để không xếp học sinh vào môi trường ít hạn chế hơn). [See Sacramento City Unified School District v. Holland, 786 F. Supp. 874, 878 (E.D. Cal. 1992).] Xem Chương 7, Thông Tin về Môi Trường Ít Hạn Chế Nhất.

Do đó, trong các tình huống điển hình nêu trên, quý vị chưa sẵn sàng cho phiên điều trần cho đến khi quý vị có thể đưa ra bằng chứng dưới dạng lời khai và các tài liệu nói về những vấn đề này bằng cách cung cấp cho ALJ các thông tin cần thiết để đưa ra quyết định có lợi cho con của quý vị.